Ανακοινώνεται ότι στις 8-4-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (Ώρα λήξης προσφορών) θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος γραφείο 516, πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (συνοπτική διαδικασία) με «ανοικτή δημοπρασία» της παρ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) , με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 29 του Ν. 3669/2008 για την ανάθεση του έργου :

Τεχνικές Βελτιώσεις ΚΤΕΟ για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας”, προϋπολογισμού εργασιών   35.000,00ευρώ (με το ΦΠΑ 23%).

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, στη Γραμματεία της Δ.Τ.Ε.Π.Α οδός Λ. Συγγρού 80-88,ημιόροφος, Τηλ. :2132065313, 2132065308. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 3-4-2014 ημέρα Πέμπτη.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.