Κατόπιν της υπ’ αριθ. 693/2023 Απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196196  για τη δημοπράτηση της μελέτης  με τίτλο «Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων (Υποέργο 3) της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» (Κωδικός ΟΠΣ 5092235)», με αναπλήρωση του χρονικού διαστήματος  των εννέα (9) ημερών  κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή προσφορών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Δ11/81469/14-3-2023 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και επισυνάπτεται  η τροποποιημένη Διακήρυξη με αριθ. ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012350750, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στην Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.Οι νέες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

Οι νέες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 3/4/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 11/4/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 254,41 KB23/03/23 01:01:54
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,75 MB23/03/23 01:01:57

Παλιότερη ανάρτηση:

Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων (Υποέργο 3) της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» (Κωδικός ΟΠΣ 5092235)