Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2.γ του Ν.4412/2016 τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ΗΛΙΔΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
  2. ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
  3. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντικείμενο της σύμβασης: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής».

Εκτιμώμενης αξίας :  756.575,00 € (με Φ.Π.Α.)

CPV: 71300000-1

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:  29/07/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 1,67 MB14/07/22 11:58:08