Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),για την ανάθεση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» (ΣΑΕΠ 585, κωδικός 2014ΕΠ58500019 ως υποέργο), προϋπολογισμού 2.419,354,84 πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και της κατακόρυφης (πινακίδες) σήμανσης σε οδικούς άξονες στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ και νυν Α’ τμ. Συντήρησης & Κατασκευών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.).

Το έργο εντάσσεται στους κωδικούς CPV: 45233221-4 , 34928471-0.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 24.01.2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 28.01.2022 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 627,52 KB14/01/22 01:24:35