ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ Ε2751, κωδικοί 2021ΣΕ27510005 και 2021ΣΕ27510006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.450.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 08-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Π. Ρηγόπουλος –τηλ 2131601684 και  Γραμματεία, τηλ. 213 – 160 1691.

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,44 MB24/12/21 01:15:27
ΕΣΥ PDF 642,53 KB24/12/21 01:16:14
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 1,46 MB24/12/21 01:16:53
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 499,44 KB24/12/21 01:17:37
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 314,76 KB24/12/21 01:18:17
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ PDF 641,47 KB24/12/21 01:18:53
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ PDF 961,46 KB24/12/21 01:19:47
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PDF 222,08 KB24/12/21 01:20:30

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ RAR 89,46 MB12/01/22 01:06:01