Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της προμήθειας του θέματος, προϋπολογισμού 422.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό με α.α. 149451 4.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 02/02/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009862656 2021-12-29).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 184,39 KB29/12/21 02:37:18
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ PDF 123,35 KB29/12/21 02:36:37