Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια του θέματος, προϋπολογισμού 123.640,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 156988.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28/04/2022 και ώρα 17:00π.μ..

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 05/05/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 137,07 KB11/04/22 12:32:28