Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Δ.Α», συνολικού προϋπολογισμού: 600.000,00€  (με ΦΠΑ 24%)  με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 189652 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α 189652).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 122,65 KB21/06/22 12:43:57
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,23 MB21/06/22 12:43:31
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 123,58 KB21/06/22 12:45:11
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 147,05 KB21/06/22 12:45:46
ΕΣΥ PDF 209,40 KB21/06/22 12:46:15
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 318,51 KB21/06/22 12:46:35