Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «αποκλειστικά η συνολικά χαμηλότερη τιμή» (παρ. 1β του άρθρου 51 του π.δ.60/2007), για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» προϋπολογισμού:  5.500.000,00 €  (με ΦΠΑ).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος,  γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76,  έναντι του ποσού των 20 €, μέχρι και τις 25/07/2014, ημέρα Παρασκευή Πληροφορίες από τις 9:00 έως τις 14:00 στο τηλέφωνο 210-90 94 131, κα. Α. Μένη, Fax επικοινωνίας: 210-92 19 945.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 31/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 90 94 131 και fax: 210.92.19.945).

 

 Aκολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης.