Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «αποκλειστικά η συνολικά χαμηλότερη τιμή», για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» προϋπολογισμού: 5.500.000,00 (με ΦΠΑ).

Συνοπτικά το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για:

  • Την συντήρηση πρασίνου στις κεντρικές νησίδες, σε παράπλευρες νησίδες όπου υπάρχουν, αλλά και σε παράπλευρους χώρους αρμοδιότητάς μας, σε πρανή και κόμβους (ισόπεδων και ανισόπεδων) των οδικών αξόνων όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.
  • Την συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος σε όλους τους οδικούς άξονες.
  • Τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου, των πλακόστρωτων επιφανειών επί των νησίδων, των κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων) και την καθαριότητα με αναρροφητικό σάρωθρο των ρείθρων των υπόψη οδικών αξόνων.
  • Την απομάκρυνση ξερών θάμνων και δέντρων και αντικατάστασή τους με νέα φυτά αλλά και συμπλήρωση χλοοτάπητα, όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Την εγκατάσταση νέου αρδευτικού συστήματος όπου κρίνεται απαραίτητο.

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 25 €, μέχρι και τις 24-01-2014, ημέρα Παρασκευή. ***

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-90 94 131, Fax επικοινωνίας: 210-92 19 945. Πληροφορίες μελέτης από τις 9:00 έως τις 14:00 στο τηλ. 210 90 94 131, κα. Α. Μένη.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 30-01-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 90 94 131 και fax: 210.92.19.945).

*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διορθώθηκε το σημείο της παραγράφου 5 της Περίληψης «Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 25€, μέχρι και τις 24-01-2014, ημέρα Παρασκευή», (αντί για Πέμπτη που είχε γραφτεί αρχικά).

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης και το αρχείο της διόρθωσης.

Αρχείο Διόρθωσης PDF 424,81 KB18/08/21 11:10:48