Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη τιμή», για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης» προϋπολογισμού 219.703,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του  συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλη  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 08/06/2018, ώρα 17:00π.μ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 14/06/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ακολουθεί η Περίληψη της Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 530,71 KB18/08/21 06:02:49