Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση & Αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»  (κωδικός έργου: 2014ΕΠ58500010, προϋπολογισμού 1.550.000,00€,  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ 75322)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 10/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 14/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη της Διακήρυξης με ΑΔΑ (ΩΦ607Λ7-ΗΒΘ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 351,23 KB18/08/21 06:21:47