Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1921/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ότι η δημοπρασία για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 2-4, ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ», συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), θα διεξαχθεί την 27η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών στις 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, Συγγρού 80-88, 5ος όροφος.

Νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 22/11/2012.

Αθήνα, 16-11-2012

Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Α.