Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών:
«Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων – αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής» Α.Π.97/16 (2014ΕΠ58500029 της ΣΑΕΠ 585), Προϋπολογισμού:74.400,00€ με Φ.Π.Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ και αναλύεται ως παρακάτω:

Δαπάνη Εργασιών: 52.173,9160 €

Απρόβλεπτα: 7.826,09 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : 14.400,00 €

Με την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών πρόκειται να γίνουν εργασίες ως παρακάτω:

1. Ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων συνδετηρίων αγωγών, φρεατίων υδροσυλλογής με δίκτυο ομβρίων και αγωγών του δικτύου ομβρίων σε Λεωφόρους και οδούς του Λεκανοπεδίου Αττικής που αναφέρονται: α).στην Παράγραφο Α1 της Δ17α/06/52/Φ.Ν.443/20-3-07(ΦΕΚ 398/21-3-07) Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα και δεν εμπίπτουν στο παντορροϊκό σύστημα το οποίο είναι αρμοδιότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. και β). στην επέκταση που διαμορφώθηκε μετά τη δημοσίευση της Δ17α/06/19/Φ.Ν.443/18-2-09 (ΦΕΚ 299Β/18-2-09) Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και

2. Η αντιμετώπιση πλημμυρικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στο ως άνω δίκτυο από έκτακτα καιρικά φαινόμενα .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού προϋπολογισμού.

Τα τεύχη Δημοπράτησης , το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. από τη Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) / Τμήμα Γραμματείας, οδός Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος, Καλλιθέα Ν. Αττικής, πληροφορίες : τηλ. 210-9094154.

Τα τεύχη δημοπράτησης, δημοσιεύονται επίσης στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr (Ενημέρωση –Δημοπρατήσεις Τεχνικών Εργων) για την ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Δ10), από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 423,16 KB18/08/21 02:31:13
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 571,52 KB18/08/21 02:30:09
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ XLS 118,00 KB18/08/21 02:30:09
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 210,65 KB18/08/21 02:30:09
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 222,50 KB18/08/21 02:30:09
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 283,33 KB18/08/21 02:33:20