Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής – συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2011»  προϋπολογισμού 800.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ( 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.