Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης», προϋπολογισμού 74.019,49€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διαδικασία θα διεξαχθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Παλλήνη, Τ.Κ.153 51, 2ος όροφος

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/03/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,15 MB19/08/21 08:39:53
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 576,84 KB19/08/21 08:39:53
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 700,43 KB19/08/21 08:39:53
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ PDF 890,31 KB19/08/21 08:39:54
ΤΕΥΔ DOC 155,00 KB19/08/21 08:39:54