Η Δ/νση   Υδραυλικών Έργων   Περιφέρειας   Αττικής ( Δ10)     προκηρύσσει,   ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, ΑΠ 82/14 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των   Υδραυλικών Έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού   (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο, μέχρι και τις 22-5-2014, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο αναθεωρημένο πρότυπο τύπου Β που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ Β 2897/15-11-2013).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-5-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Ακολουθεί η περίληψη της Διακήρυξης.