Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 9.274.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) .

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 74138).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ .

Ακολουθεί η Διακήρυξη και η Περίληψη του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,29 MB18/08/21 06:09:38
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 453,06 KB18/08/21 06:09:39