Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9094153-157, FAX επικοινωνίας 210-9094155.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 80402) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,54 MB18/08/21 07:31:25
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 603,08 KB18/08/21 07:31:25
ΤΕΥΔ PDF 1,41 MB18/08/21 07:31:25
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 1,19 MB18/08/21 07:31:26
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 567,13 KB18/08/21 07:31:26
ΕΣΥ ΑΠ104 PDF 766,87 KB18/08/21 07:31:26
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 736,33 KB18/08/21 07:31:26