ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 9789.07.005

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.584.244,35 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το αρ. 87 του Ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας συναρτήσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής η οποία προσδιορίζεται από την κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος σε ορίζοντα δεκαπέντε ετών και της τεχνικής αξιολόγησης του προσφερόμενου εξοπλισμού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια – απαιτήσεις της Αναθέτουσας .

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/3/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Η Ημερομηνία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dtexnikon.p@patt.gov.gr  τηλ. 213 160 1670 και 213 160 1691, fax 213 160 1671.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,40 MB19/08/21 08:41:46
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 310,06 KB19/08/21 08:41:46