Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ KATΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί να διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης είναι ο ειδικός, δημόσια προσβάσιμος, χώρος “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΔΜΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει), (site@patt.gov.gr). Τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31, μέχρι και την 31-08-2018. Πληροφορίες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο: 213 160.1654 fax: 213- 160.1671 από τον αρμόδιο υπάλληλο κο Νικόλαο Βενιό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο τίτλος του Εργου είναι:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ (ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ)», προϋπολογισμού : 765.000,00 €με Φ.Π.Α.και ο τόπος της παροχής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμάνι της Ν. ΥΔΡΑΣ

Δεκτές στο διαγωνισμό:
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη και άνω για έργα κατηγορίας « ΛΙΜΕΝΙΚΑ » προϋπολογισμού:765.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα ).

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
Συνολική: 765.000,00 € με 24% ΦΠΑ

Εγγύηση συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 12.338,71 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:
Είναιη 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 417,03 KB18/08/21 06:21:29
ΤΕΥΔ PDF 389,41 KB18/08/21 06:21:29
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 384,04 KB18/08/21 06:21:29
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 1,22 MB18/08/21 06:21:29
ΣΑΥ - ΤΜΗΜΑ Γ PDF 361,44 KB18/08/21 06:21:29
ΣΑΥ - ΤΜΗΜΑ Β PDF 154,71 KB18/08/21 06:21:30
ΣΑΥ - ΤΜΗΜΑ A PDF 335,67 KB18/08/21 06:21:30
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 263,93 KB18/08/21 06:21:30
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 321,59 KB18/08/21 06:21:30
ΦΑΥ PDF 3,72 MB18/08/21 06:21:30
ΕΣΥ PDF 1,13 MB18/08/21 06:21:31
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 560,55 KB18/08/21 06:21:31