Το αντικείμενο  διαιρείται στα ακόλουθα τμήματα (ομάδες) :

  • ΟΜΑΔΑ Α: «ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ», προϋπολογισμού 34.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
  • ΟΜΑΔΑ Β: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 3.394.714,00 € (με απρόβλεπτα) πλέον ΦΠΑ 24%
  • ΟΜΑΔΑ Γ: «ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ », προϋπολογισμού 112.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 24%
  • ΟΜΑΔΑ Δ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ », προϋπολογισμού 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/16.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται:

  • να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
  • να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης

Προθεσμίες

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 29/3/2018
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 04/04/2018, ώρα 15:00 (03:00 μ.μ.)
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 16/04/2018, ώρα 11:00 π.μ

Ακολουθούν τα αρχεία του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,21 MB18/08/21 04:23:42
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 541,05 KB18/08/21 04:23:42
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 279,57 KB18/08/21 04:23:42
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 126,29 KB18/08/21 04:23:43