Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής”, συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του  συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλη  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 17/04/2018, ώρα 12:00π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 23/04/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ (7ΘΨΥ7Λ7-Τ2Ι).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 363,53 KB18/08/21 04:29:56