«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 (MIS: 505662)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:6.300.000,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α.)

Η Περιφέρεια Αττικής (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 6 του ΚΔΕ).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 17/11/2015 και ώρα10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ μέχρι τις 11/11/2015.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 585,33 KB18/08/21 12:52:57
ΕΣΥ PDF 410,03 KB18/08/21 12:52:58
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 189,16 KB18/08/21 12:52:58
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ XLS 383,50 KB18/08/21 12:52:58
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RAR 499,22 KB18/08/21 12:52:58
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RAR 217,06 KB18/08/21 12:52:58
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 1,37 MB18/08/21 12:52:58
ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ 1 RAR 3,64 MB18/08/21 12:52:58
ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ 2 RAR 5,56 MB18/08/21 12:52:58