Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα, με το σύστημα προσφοράς: «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών»,  σύμφωνα με το  άρθρο 95 παρ.2α  του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 6.464.231,60€.

Αφορά στην κατασκευή τοπικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων το οποίο αποσκοπεί στη συλλογή και απορροή των ομβρίων υδάτων της περιοχής Άνω Ελευσίνας (λεκάνη Ε9) και το οποίο θα καταλήγει στον υφιστάμενο συλλεκτήρα Σ9 (συλλεκτήρα οδού Σόλωνος).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης, της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ..

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό συστήματος (διαγωνισμού): 76653.

Ο αριθμός ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 18PROC003808994.

Ακολουθούν η Περίληψη της Διακήρυξης, καθώς και τα τεύχη Δημοπράτησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 757,44 KB18/08/21 06:46:11
ΕΣΥ PDF 805,94 KB18/08/21 06:46:11
ΦΑΥ PDF 655,44 KB18/08/21 06:46:11
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 291,86 KB18/08/21 06:46:12
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 514,38 KB18/08/21 06:46:12
ΣΑΥ PDF 1,11 MB18/08/21 06:46:12
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 974,89 KB18/08/21 06:46:12
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 595,59 KB18/08/21 06:46:12
ΤΕΥΔ PDF 737,49 KB18/08/21 06:46:13
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 1,21 MB18/08/21 06:46:13