ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Περιφέρειας Αττικής, KAE 9781.07.023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11/07/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς.

Σας ενημερώνουμε ότι το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου του θέματος θα πρέπει να είναι σφραγισμένο από την Υπηρεσία μας και σύμφωνα με τη συνημμένη Περίληψη Διακήρυξης, θα διατίθεται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 2ος όροφος, κα Β. Αλιμπέρτη μέχρι και την 05/07/2017.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης c.vairaktari@patt.gov.gr, κα Χρυσάνθη Βαϊρακτάρη, τηλ. 213 2073743 και από τη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Αλιμπέρτη – τηλ. 213 2073781, fax 213 2073733

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 363,18 KB18/08/21 03:22:34
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ DOC 231,50 KB18/08/21 03:22:34
ΕΣΥ PDF 439,32 KB18/08/21 03:22:34
ΦΑΥ PDF 813,44 KB18/08/21 03:22:34
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 178,73 KB18/08/21 03:22:35
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 196,11 KB18/08/21 03:22:35
ΣΑΥ PDF 2,97 MB18/08/21 03:22:35
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 592,22 KB18/08/21 03:22:35
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 2,67 MB18/08/21 03:22:35