Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

προϋπολογισμού 225.806,45   Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 77751).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 7/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,52 MB18/08/21 06:59:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 495,90 KB18/08/21 06:59:00