Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 73.800,00Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι: Δ/νση Κατασκευών Υδρ. Έργων ( ΔΚΥΕ ) Περιφέρειας Αττικής.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Δ/νση Υδρ. Έργων Περ. Αττικής (Δ10), Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, στον 1ο όροφο, Πληροφορίες: Γραμματεία Δ10, τηλ.:210 9094153-157.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 6η Ιουλίου 2015. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης και τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 672,66 KB18/08/21 12:35:55
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 411,40 KB18/08/21 12:35:55
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 203,45 KB18/08/21 12:35:55
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 373,64 KB18/08/21 12:35:56
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 302,20 KB18/08/21 12:35:56