Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα Προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,προϋπολογισμού μελέτης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, οδός ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, 185.31, Πειραιάς (2ος όροφος), μέχρι και την Πέμπτη 15-10- 2015.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε Ευρώ (15,00 €), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται επίσης να αναπαράγουν τα τεύχη δημοπράτησης, πλην της οικονομικής προσφοράς, δωρεάν από την παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση με δική τους ευθύνη.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16 (2ος όροφος) στον ΠΕΙΡΑΙΑ, στις 20-10-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) από αρμόδια επιτροπή.   

Τηλέφωνο επικοινωνίας στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά: 213 2073 745 κ. Σοφία Μαργιόλη                                     

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης Διακήρυξης και σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 144,20 KB18/08/21 12:51:32
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 836,95 KB18/08/21 12:51:35
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 101,36 KB18/08/21 12:51:35
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 221,84 KB18/08/21 12:51:35
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 404,20 KB18/08/21 12:51:33