Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει με Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 6 του Ν. 3669/08) σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (άρθρο 9 του Ν. 3669/08), για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Τεχνικών Έργων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής ενότητας Νήσων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2014ΕΠ58500045) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 6/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Τ.Κ.18531, Πειραιάς.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 144,20 KB18/08/21 12:51:32
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 639,66 KB18/08/21 12:51:34
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 418,69 KB18/08/21 12:45:15
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 610,21 KB18/08/21 12:45:15
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 836,95 KB18/08/21 12:51:35