Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ-ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισμού 340.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για τη μελέτη το έργου κλπ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α.,  17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος, τηλ. 2132005321, 5333 μέχρι και την 25/05/2017 ημέρα Πέμπτη.

Η Δημοπρασία θα γίνει την 30/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών ) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α.,  17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ακολουθεί περίληψη διακήρυξης και σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 203,18 KB18/08/21 03:17:04
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,67 MB18/08/21 03:10:13
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 1,25 MB18/08/21 03:10:13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣXLSX 120,64 KB18/08/21 03:10:13
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 579,15 KB18/08/21 03:16:59