Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό  με ενσφράγιστες προσφορές , με σύστημα «των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του ΚΔΕ, για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ.Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 412.419,00 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313, μέχρι και την 3/9/2015  ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

Η δημοπρασία θα γίνει 8/9/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 166,55 KB18/08/21 12:41:09