Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη τιμή», για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εγκατάσταση, προγραμματισμός και προσθήκη μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου MTC», συνολικού προϋπολογισμού 218.240,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 60923).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 21η /08/2018 και ώρα 17:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 27η / 08 /2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ (ΩΔΦΔ7Λ7-ΤΕ1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 519,82 KB18/08/21 06:19:40