Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει την σύμβαση εκπόνησης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ», προϋπολογισμού 403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η δημοπρασία θα γίνει την 2-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην τιμή αναπαραγωγής τους  από τη γραμματεία της Δ.Τ.Ε.Π.Α., οδός Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 213 20 65 313 μέχρι και την 27-4-2017 ημέρα Πέμπτη.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης και σχετική Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 232,58 KB18/08/21 03:04:43