Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς του «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.), για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο», προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313, μέχρι και την 18/2/2016 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

Η δημοπρασία θα γίνει 23/2/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού και σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 502,62 KB18/08/21 01:17:39
ΕΣΥ PDF 163,66 KB18/08/21 01:17:39
ΦΑΥ PDF 92,45 KB18/08/21 01:17:39
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 160,77 KB18/08/21 01:17:39
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 67,43 KB18/08/21 01:17:39
ΣΑΥ PDF 362,57 KB18/08/21 01:17:39
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 52,11 KB18/08/21 01:17:40
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 289,19 KB18/08/21 01:17:40