Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο  27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των  διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),για την ανάθεση του έργου για την ανάθεση του έργου «Επισκευή – ανακατασκευή και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών σήμανσης – συντήρηση πινακίδων στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 2.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 97701).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 01/02/2021 και ώρα 03:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 05/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΧ6Ο7Λ7-ΣΓΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 684,64 KB19/08/21 08:19:25