Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” προϋπολογισμού  11.290.322,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) .

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 73297).
Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 29/6/2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 774,49 KB18/08/21 06:03:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 713,81 KB18/08/21 06:03:00