Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου:«Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλείων χώρων του Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 771.584,09€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 138.885,14€, απρόβλεπτα 15% 136.570,38€, αναθεώρηση 1.347,48 €, και Φ.Π.Α. 251.612,90€.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04 / 07 / 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξης της επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος, πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005360 – 5330, FAX επικοινωνίας 213 2005358, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ιφ. Χαντζανδρέου.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης και σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 203,18 KB18/08/21 03:17:04
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,17 MB18/08/21 03:17:04
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ PDF 214,92 KB18/08/21 03:17:04
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ DOC 218,50 KB18/08/21 03:17:04