Τίτλος του έργου: «Επισκευή οικήματος 7ου Ορόφου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 15 στον Πειραιά», προϋπολογισμού 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ουσιώδη στοιχεία, φύση του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του διαμερίσματος στο 7ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 15 στον Πειραιά.

Διεύθυνση όπου μπορούν να κατατεθούν ή σταλούν οι προσφορές: Τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 18531.
Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών: 10/11/2015, ημέρα Τρίτη έως τις 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 10/11/2015, ημέρα Τρίτη μετά τις 10:00 π.μ, ήτοι μετά τη λήξη παραλαβής των προσφορών.

Ακολουθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 160,83 KB18/08/21 12:56:02
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 514,44 KB18/08/21 12:56:02
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 481,23 KB18/08/21 12:55:57
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 50,76 KB18/08/21 12:56:03
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 1,48 MB18/08/21 12:56:02