ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΥΦ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», 
προϋπολογισμού: 72.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Τα τεύχη διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2, Ταχ. Κωδ. 185 31 – Πειραιάς. Πληροφορίες Ν.Βενιός, τηλ.: 213 1601672, φαξ.: 210 4125019, E-mail.: dtexnikon.n@patt.gov.gr

Περιγραφή:
Ο τίτλος του έργου είναι: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΥΦ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»,  προϋπολογισμού: 72.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.και ο τόπος του έργου: Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο περιλαμβάνει  την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την ανακαίνιση του ισογείου κτιρίου που στέγαζε παλιά την οικία του Διευθυντή της ΚΑΥΦ των Φυλακών Κορυδαλλού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω και κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»,με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνωκαι που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση ΠροσαρτήματοςI της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 1.161,29 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α).

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Είναι η 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Ακολουθούν τα αρχεία του Διαγωνισμού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ PDF 799,22 KB18/08/21 06:45:40
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 570,37 KB18/08/21 06:45:40
ΦΑΥ PDF 261,95 KB18/08/21 06:45:40
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 232,09 KB18/08/21 06:45:41
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 750,54 KB18/08/21 06:45:41
ΣΑΥ PDF 383,07 KB18/08/21 06:45:41
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 940,31 KB18/08/21 06:45:41
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 302,62 KB18/08/21 06:45:42
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 797,91 KB18/08/21 06:45:42
ΤΕΥΔ DOC 213,00 KB18/08/21 06:45:42