Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ, (περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 83583).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/09/2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 09/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 441,76 KB18/08/21 08:15:21
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 416,31 KB18/08/21 08:15:21