Στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Εργολαβία ΑΠ 84/15

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.600.000,00 Ευρώ και αναλύεται ως παρακάτω:

Δαπάνη Εργασιών: 2.041.878,60 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ): 367.538,15 €
Απρόβλεπτα: 361.412,51 €
Απολογιστικά: 119.186,45 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) για απολογιστικές εργασίες: 21.453,56€
Αναθεώρηση 15.360,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 673.170,73 €

Με το έργο πρόκειται να γίνουν εργασίες συντήρησης επισκευής και αποκατάστασης ζημιών στα πρανή (τοπικές) και εργασίες ανακατασκευής τεχνικών έργων σε πρανή ρεμάτων της Περιφέρειας Αττικής για την άρση της επικινδυνότητας.

Επεμβάσεις σε θέσεις των πρανών του ποταμού Κηφισού 2. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρανή του ρέματος Βαλανάρη στο δημοτικό διαμέρισμα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης –Μελισσίων 3. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρανή του ρέματος Ποδονίφτη 4. Επεμβάσεις αποκατάστασης στο ρέμα Πικροδάφνης 5. Επέμβαση στο ρέμα Σαρανταπόταμος 6. Αποκατάσταση ζημιών στο ρέμα Πεντέλης-Χαλανδίου στο Δήμο Βριλησσίων 7. Σποραδικές επεμβάσεις στο ρέμα Εσχατιάς – αποκατάσταση ζημιών -όπου υπάρχουν καταπτώσεις πρανών ή κατεστραμμένα τοιχία επί των πρανών

Επεμβάσεις σε θέσεις των πρανών του ρέματος Χαϊδαρίου 9. Αποκατάσταση πρανούς του ρέματος Πικροδάφνης στο Δήμο Καματερού 10. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρανή του ρέματος που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης –Μελισσίων (συμβολή της γέφυρας στην οδό Κανάρη με την οδό Μαυρομιχάλη) 11. Επεμβάσεις αποκατάστασης στα πρανή του ρέματος που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς στη θέση πλησίον της (συμβολή της γέφυρας στην οδό Σωκράτους με την οδό Νικολάου Γ) και σε άλλα ρέματα της Περιφέρειας Αττικής μέσα στα πλαίσια του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5-7-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 58.537,00 Ευρώ χρόνο ισχύος τουλάχιστον των εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 5- 5 -2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο μέχρι και τις 30-6-2016, ημέρα Πέμπτη, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9200683, FAX επικοινωνίας: 210-9094155.

Ακολουθούν τα αρχεία του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 537,78 KB18/08/21 01:49:53
ΕΣΥ PDF 359,65 KB18/08/21 01:49:53
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ PDF 380,44 KB18/08/21 01:49:53
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ XLS 126,00 KB18/08/21 01:49:53
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 206,87 KB18/08/21 01:49:53
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 453,48 KB18/08/21 01:49:53