Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης H/M  εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2017)», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017 (3821 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 24/08/2018.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 24/08/2018.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 17/09/2018, ώρα 12:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 24/09/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,60 MB18/08/21 06:27:58
ΕΣΥ PDF 1,09 MB18/08/21 06:27:58
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 411,19 KB18/08/21 06:27:59
ΤΕΥΔ DOC 218,00 KB18/08/21 06:27:59
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 774,33 KB18/08/21 06:27:59