Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2019-2020» (κωδικός έργου: 2017ΕΠ58500021), προϋπολογισμού 1.498.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος α/α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 79517

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 31/01/2019, 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 06/02/ 2019, 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 666,51 KB18/08/21 07:17:45