Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο  του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2018-2019», προϋπολογισμού 929.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 77371).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 10η /12/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 14η /12/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19.11.18 της Περίληψης Διακήρυξης με ΑΔΑ (Ω6ΗΘ7Λ7-Β77).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) PDF 684,24 KB18/08/21 07:01:49