Η Περιφέρεια Αττικής {«Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»} προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας  ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500118)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 30/09/2015, ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 07/10/2015, ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 13/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη και το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 266,44 KB18/08/21 12:41:38
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 188,37 KB18/08/21 12:41:38