Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016   της μελέτης  με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ στους ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού : 200.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 80367.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο  σχεδιασμός περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας, περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και θα προτείνει τον σχεδιασμό περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών με γνώμονα την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών των Δήμων και την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού.
Αρμόδια υπηρεσία που θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80, Τ.Κ.19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλ.: 2131601385 – 213 1601361, Fax: 2131601 388, E-mail: pedadte@patt.gov.gr

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 15-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ..
Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 233,49 KB18/08/21 07:31:46
ΤΕΥΔ PDF 651,95 KB18/08/21 07:31:46
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 345,55 KB18/08/21 07:31:46
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PDF 376,43 KB18/08/21 07:31:46
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' PDF 827,84 KB18/08/21 07:31:46