Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», με προϋπολογισμό 1.825.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 1.078.453,29€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 194.121,59€, απρόβλεπτα 15% 190.886,23€, αναθεώρηση 383,36€, απολογιστικά 7.929,72€ και Φ.Π.Α. 353.225,81€.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27/06/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005333 – 5330, FAX επικοινωνίας 213 2005358, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης.

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης και τα τέυχη δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 198,02 KB18/08/21 03:16:59
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,17 MB18/08/21 03:17:04
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 500,34 KB18/08/21 03:16:57
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 389,93 KB18/08/21 03:16:59
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ DOC 218,00 KB18/08/21 03:14:50
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 579,15 KB18/08/21 03:16:59
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 444,60 KB18/08/21 03:16:57