Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη τιμή», για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης έργου κατά το Ν.4412/2016 με τίτλο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» CPV: 45232130-2 προϋπολογισμού 1.493.000,31 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 15/02/2018, και ώρα 10:00 πμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 22/02/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,37 MB18/08/21 04:14:09
ΦΑΥ PDF 325,12 KB18/08/21 04:14:10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 323,19 KB18/08/21 04:14:10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 457,77 KB18/08/21 04:14:10
ΣΑΥ PDF 482,23 KB18/08/21 04:14:10
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 933,32 KB18/08/21 04:14:10
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 385,50 KB18/08/21 04:14:10
ΤΕΥΔ PDF 1,01 MB18/08/21 04:14:11
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 1,08 MB18/08/21 04:14:11