Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ”, προϋπολογισμού 6.056.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 80627).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν η Περίληψη και η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 536,05 KB18/08/21 07:35:22
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,29 MB18/08/21 07:35:23